Oikeus tutustua tietoihin

17.10.2022Ohjesivut

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on myös oikeus tutustua tietoihinsa. Jos rekisteröidyn tietoja käsitellään, rekisterinpitäjän on toimitettava rekisteröidylle jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jäljennöksen lisäksi rekisteröidylle on annettava muut tiedot käsittelyyn liittyen, kuten tieto käsittelyn tarkoituksista, vastaanottajista ja tietojen säilytysajoista.

Lue lisää oikeudesta saada tutustua tietoihin tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta:

Tietosuojavaltuutetun toimisto on kansallinen valvontaviranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Euroopan tietosuojaneuvosto on riippumaton EU:n elin, joka vastaa tietosuojasääntöjen yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa ja edistää EU:n tietosuojaviranomaisten välistä yhteistyötä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston päätökset

Tarkastusoikeuteen on otettu kantaa muun muassa seuraavissa tietosuojavaltuutetun toimiston päätöksissä:

  • Potilaan tarkastusoikeuden toteuttaminen terveydenhuollossa röntgen- ja magneettikuvien osalta Kantelija oli tehnyt sairaanhoitopiirille tarkastuspyynnön koskien kaikkia potilastietojaan. Röntgen- ja magneettikuvia ei hänelle kuitenkaan luovutettu, vaan niistä pyydettiin 25 euron maksu. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi, että maksun periminen röntgen- ja magneettikuvien jäljennöksistä oli tietosuoja-asetuksen tarkastusoikeutta ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevien säännösten vastaista (6132/151/19).
  • Rekisteröidyn oikeus tutustua lokitietoihin Rekisteröity oli pyytänyt rekisterinpitäjältä tiedon siitä, ketkä olivat käsitelleet pankissa hänen asiakastietojaan. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi, että järjestelmän keräämät lokitiedot olivat asiakastietoja käsitelleiden työntekijöiden henkilötietoja. Näin ollen rekisteröity ei saanut tutustua lokitietoihin tarkastusoikeutensa nojalla (7681/152/18).
  • Rekisteröidyn tarkastusoikeuden rajoittaminen Rekisteröity oli vaatinut oppilaitosta näyttämään, mitä hänestä on tallennettu oppilaitoksen tietojärjestelmiin. Rekisterinpitäjä kieltäytyi näyttämästä turvallisuuspoikkeamajärjestelmän sisältämiä tietoja tietosuojalain rajoitusperusteeseen vedoten (34.1 § 2 kohta). Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi, että rekisteröidyn oikeutta tutustua tietoihin voitiin laillisin perustein rajoittaa siltä osin, kun oli kyse ilmoittajan henkilöllisyyttä koskevasta tiedosta (158/151/2019).
  • Yksityisen elinkeinonharjoittajan oikeus tutustua tietoihin puhelutallenteen osalta ja annettavien tietojen muoto Yksityisenä elinkeinoharjoittajana toiminut rekisteröity oli pyytänyt rekisterinpitäjältä rekisterinpitäjän kanssa käydyn puhelun puhelutallenteen kuultavaksi. Rekisterinpitäjä oli kertonut toimittavansa tallenteen vain tekstimuodossa. Tietosuojavaltuutettu katsoi, että äänitallenne piti sisällään tunnistettavissa olevan luonnollisen henkilön henkilötietoa ja näin ollen rekisteröidyllä oli tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tutustua henkilötietoihinsa puhelutallenteen osalta. Tietosuojavaltuutettu katsoi, että kyseisessä tapauksessa oikeus saada tutustua tietoon ääntä koskevan tiedon osalta voitiin toteuttaa niin, että rekisterinpitäjä kirjoittaa auki puhelutallenteen sisällön (3592/152/2019).
  • Rekisteröidyn oikeus saada videotallenne Rekisteröity oli pyytänyt saada videotallenteet näyttökokeesta, johon hän on osallistunut. Videotallenne sisälsi rekisteröityä koskevia henkilötietoja, kuten kuvan ja äänen. Rekisterinpitäjä kieltäytyi antamasta videotallenteita siksi, että tallenteet sisälsivät myös muiden opiskelijoiden henkilötietoja. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi, että rekisterinpitäjä ei ollut esittänyt perusteita sille, miten videotallenteiden antaminen rekisteröidylle vaikuttaisi tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla haitallisesti muiden videolla esiintyvien henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin. Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi rekisterinpitäjän antamaan hakijalle videotallenteet siltä osin, kun rekisteröity esiintyy tallenteissa (1788/152/22).
  • Oikeus saada pääsy pankin bonusjärjestelmässä oleviin tietoihin Rekisteröidylle oli toimitettu tiedot hänen omasta, OP-bonuksia kerryttävästä asioinnistaan, mutta ei koko bonustiliä koskevia tietoja. Rekisteröity ja hänen vaimonsa muodostavat yhdessä perhekokonaisuuden, jonka pääkäyttäjäksi on määritelty vaimo. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi, että kysymyksessä olevassa tapauksessa pyydettyjen tietojen antaminen vaikuttaisi haitallisesti hakijan vaimon oikeuksiin, kuten hänen nauttimansa pankkisalaisuuden suojaan, mistä johtuen apulaistietosuojavaltuutettu ei antanut rekisterinpitäjälle määräystä noudattaa rekisteröidyn pyyntöä saada pääsy koko bonustiliä koskeviin tietoihin (3075/182/2018).
  • Rekisteröidyn tarkastusoikeuden käyttäminen ajoneuvon huoltohistoriatietoihin  Henkilö oli pyytänyt käytettynä ostamansa ajoneuvon huoltohistoriatiedot autoliikkeeltä koko ajoneuvon elinkaaren ajalta. Rekisterinpitäjä kieltäytyi toteuttamasta pyyntöä. Tietosuojavaltuutettu katsoi, että ajoneuvon huoltohistoria- ja korjaustiedot ovat aikaisempien omistajien tai haltijoiden henkilötietoja. Ne eivät ole käytettynä ostetun ajoneuvon uuden omistajan henkilötietoja. Näin ollen käytettynä ostetun ajoneuvon uudella omistajalla ei ole tietosuoja-asetuksen tarkastusoikeuteen perustuvaa oikeutta saada tutustua näihin tietoihin (8896/152/2019).