Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi

17.10.2022Ohjesivut

Lähtökohtaisesti rekisterinpitäjä ei saa tehdä rekisteröityjä koskevia päätöksiä, jotka perustuvat pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja joilla on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat rekisteröityihin vastaavalla tavalla merkittävästi (esimerkiksi luottopäätös tai rekrytointipäätös, joka tehdään automaattisesti siten, että luonnollinen henkilö ei osallistu päätöksentekoon). Automaattinen päätöksenteko on kuitenkin sallittua poikkeustapauksissa.

Lue lisää automatisoiduista yksittäispäätöksistä ja profiloinnista tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta:

Tietosuojavaltuutetun toimisto on kansallinen valvontaviranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeet

Euroopan tietosuojaneuvosto on riippumaton EU:n elin, joka vastaa tietosuojasääntöjen yhdenmukaisesta soveltamisesta Euroopan unionissa ja edistää EU:n tietosuojaviranomaisten välistä yhteistyötä. Ennen tietosuojaneuvoston perustamista EU:n tietosuojaviranomaisten yhteistyöelimenä toimi WP29-työryhmä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston päätökset

Automatisoituihin yksittäispäätöksiin ja profilointiin on otettu kantaa muun muassa seuraavissa tietosuojavaltuutetun toimiston päätöksissä:

  • Henkilötietojen käsittelyn vaikutustenarviointi, käsittelyperuste ja rekisteröityjen informointi Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi, että rekisterinpitäjä ei ollut pystynyt osoittamaan, että henkilötietojen käsittely turvakameravalvonnan yhteydessä vastasi yleisen tietosuoja-asetuksen oikeutettua etua koskevia vaatimuksia. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi myös, että rekisterinpitäjä oli informoinut puutteellisesti kanta-asiakasohjelman yhteydessä tapahtuvan automaattisen päätöksenteon olemassaolosta ja sitä koskevasta henkilötietojen käsittelystä. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi myös, että rekisterinpitäjä ei ollut osoittanut täyttäneensä yleisen tietosuoja-asetuksen velvoitteita koskien vaikutustenarviointia ja selostetta käsittelytoimista. Apulaistietosuojavaltuutettu havaitsi puutteita myös osapuolten roolien määrittelyä, käsittelyn informointia ja tietojen minimointia koskevien tietosuoja-asetuksen velvoitteiden toteuttamisessa (8393/161/2019).