Information om webbplatsen

Dataskyddverktyget

Målet med GDPR2DSM projektet (11/2020–10/2022) var att skapa ett lättanvänt verktyg med hjälp av vilket företagen kan öka sin kompetens i fråga om dataskydd, bedöma nuläget för sina rutiner och på basis av detta få tips för hur dataskyddskraven uppfylls. Den första versionen av verktyget baserar sig på en behovsanalys som genomfördes i början av 2021. Utifrån analysens resultat utvecklades verktyget i samarbete med företagen.

Verktyget grundar sig på en öppen källkod, vilket gör det möjligt att fritt vidareutveckla verktyget efter projektet. Dataskyddverktygets källkod har publicerats på Github. Dataskyddsverktyget har översatts till svenska och engelska, vilket gör det möjligt att använda det även i andra EU-länder.

Om GDPR2DSM-projektet

Ett föredömligt dataskydd är en konkurrensfördel som det lönar sig att berätta om för kunderna. När företaget är säkert kan det med tillförsikt innovera, förnya och expandera till EU:s digitala inre marknad. Många små och medelstora företag behöver dock ytterligare information och stöd i dataskyddsfrågor både i Finland och i övriga Europa.

Syftet med projektet och dess verktyg var att öka små och medelstora företags kunnande i fråga om dataskydd och att hjälpa i synnerhet de företag som upplever att det är utmanande att tillämpa dataskyddsförordningen. I bästa fall främjar man samtidigt överföringen av små företags affärsverksamhet till den digitala miljön och EU:s inre marknad.

Den längre versionen av projektets namn beskriver målet: The GDPR opens doors to the Digital Single Market with key online tools for SMEs and support for capitalising on opportunities.

Projektet samordnades av dataombudsmannens byrå och TIEKE Utvecklingscentralen för informationssamhället rf. Projektet finansieradess av Europeiska unionens program för grundläggande rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (Rights, Equality and Citizenship Programme).